நீங்கள் பயன்படுத்தும் கணினியில் உள்ள Fileகளை உங்களை அறியாமல் அளித்து விட்டால் இனி கவலைப்பட தேவையில்லை. இதோ 2.80MB அளவுள்ள மென்பொருள் உதவுகிறது.   தற்செயலாக அளித்த தகவல்கள் , பாடல்கள் மற்றும் வீடியோ என்று அனைத்து விதமான பைல்களை...
Continue Reading »