கூகுள் நிறுவனம் தனது கூகுள் சர்ச் பகுதியை தொடர்ந்து மேம்படுத்திக்கொண்டே போகிறது. இதனால் பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு தேவையான சரியான தகவல்களை கொடுப்பதில் உறுதிகொண்டுள்ளது.     அந்த வகையில் முதன்முதலாக கூகுள் சர்ச் எதனை அடிப்படையாக கொண்டு சர்ச் தகவல்களை மக்களுக்கு காட்டுகிறது என்பது பற்றிய...
Continue Reading »