இந்தியாவில் ஸ்மார்ட்போன் வருகைக்கு முன்னால் போன் சந்தையில் யாருமே எட்ட முடியாத உயரத்தில் இருந்த கபாலீ தான் ” நோக்கியா“. பின்பு ஸ்மார்ட்போன் சந்தை இந்தியாவில் எட்டிப்பார்க்கையில் அதற்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாத காரணத்தினால் இந்திய சந்தையை விட்டு வெளியேறியது...
Continue Reading »